NOTKA, Gl. Frederiksborgvej 3, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød, phone +45 26 31 30 48, © NOTKA