NOTKA, Gl. Frederiksborgvej 3, Ny Hammersholt, 3400 Hillerød, phone +45 26 31 30 48, © NOTKA #302, Akrylic on canvas, 120 x 160 cm #255, Akrylic on canvas, 120 x 151 cm #290, Akrylic on wood, 84 x 124 cm #198, Akrylic on canvas, 150 x 150 cm #199, Akrylic on canvas, 130 x 130 cm #286, Akrylic on canvas, 130 x 130 cm